By

ENJO Nhân Sự
Với định hướng: không ngừng học hỏi và nâng cao năng lực phẩm chất, chuyên môn, ENJOHUB luôn đề cao và chú trọng đến đào tạo các kỹ năng mềm, chuyên môn, các phần mềm quản lý công việc để đáp ứng được yêu cầu câu việc hiệu quả. Mục tiêu xây dựng một bộ...
Read More
1 2