ĐÀO TẠO NỘI BỘ

Với định hướng: không ngừng học hỏi và nâng cao năng lực phẩm chất, chuyên môn, ENJOHUB luôn đề cao và chú trọng đến đào tạo các kỹ năng mềm, chuyên môn, các phần mềm quản lý công việc để đáp ứng được yêu cầu câu việc hiệu quả.

Mục tiêu xây dựng một bộ máy nhân sự tốt về phẩm chất, giỏi về trí tuệ để có thể cống hiến năng lực cho sự phát triển bền vững của ENJOHUB

 

 

Related Posts